Ekoland klub

Naše činnost

Domů
Kdo jsme
Naše činnost
Mezinárodní Sdílení
Přednášková a vzdělávací činnost
Ediční a překladatelská činnost
Reflexe z transmisních skupin
Zářivá energie a její využití
Z dopisů našich čtenářů
Souznění
 
 

Angelománie a rozhraní věků

Přednášková
a vzdělávací činnost:


Víkend v Plesné - setkání transmisních skupin z celé ČR

Slavnost Wesak v Třinci

Výstava biopotravin 2006

Dojmy z Chorvatska - léto 2006

S Ekoland klubem do Chorvatska

Aktuální kursy a přednášky

Základy Vodnářské astrologie - informace o kursu

Angelománie a rozhraní věků

 

Snad neexistuje člověk, který by neuvítal jakoukoliv pomoc při řešení jeho osobních problémů, radu v různých životních situacích, případně ochranu před zhoubnými vlivy. Všechno to se nám zdánlivě slibně otvírá ve spolupráci s andělskými silami. Ovšem podívejme se blíže na to, odkud tato spolupráce pramení a k čemu vede. Řekneme si, jak by měla či neměla vypadat efektivní spolupráce s duchovním světem.

Pro pochopení situace chci představit plán vývoje lidských monád (individualizovaných duchů) v pozemských podmínkách tak, jak jej prezentuje Helena Petrovna Blavatská, dále Mistr Bílé lóže Džual Khull skrze Alici A. Baileyovou a v neposlední řadě také Benjamin Creme, novodobý apoštol a hlasatel opětovného příchodu Duchovní hierarchie do pozemských podmínek.

Původ fyzického těla člověka

Přijali jsme jako fakt, že Darwin ukázal evoluci formy, aspektu podstaty fyzického těla. Má svůj původ v království zvířat, ze kterého se vyčlenilo lidské království. Člověk není běžným zvířetem, ale styčným bodem, ve kterém se setkává duch s hmotou. Podle ezoterních nauk, individualizovaná lidská duše se vtělila před 18,5 miliony lety, aby se vyšší aspekt mohl projevit v hmotě. Každé království vyrůstá z říše, která se nachází pod ním. První a nejhutnější je království minerální. Z něj pak vyrostlo rostlinné království. Z tohoto se vyčlenila zvířecí říše. A z něj postupně říše lidí. Za své tělo vděčíme zvířecímu království.

Vývoj lidstva probíhá v konkávní křivce (viz níže). Vývoj člověka na Zemi byl rapidně urychlen v době před 18 miliony let, kdy lidstvo dospělo do takové úrovně, že bylo možné vložit do člověka zárodek mysli. Celý proces vývoje se podobá konkávní křivce, kdy na levé straně nastává "vnořování" lidstva do hmoty, neboli "involuce" a na pravé straně je naznačeno "vynořování" lidských duchů z hmotných podmínek existence, nebo-li vlastní "evoluce". Podle informací H.P. Blavatské existuje ve vývoji lidstva sedm epoch, nebo-li "ras", z nichž každé trvá blíže nespecifikované časové období dějin. Upozorňuji, že názvy těchto období nemají nic společného s různými jinými ideologiemi:

Polární

  • První rasa lidí, dle H. P. Blavatské: Bytosti zvané „Samozrození“,  vznikla na Zemi ve formě éterických bytostí, zahuštěním jemného světa, tj. světa psychické energie. Vypadaly jako formy bez těla, zářily jako Měsíc. Tělo mělo spíše vlnový charakter. Byli podobní andělům, mohli procházet hmotnými předměty. Výška 40-50  m.
  • Měli 1 oko (to, které my nazýváme třetím okem), které zajišťovalo telepatické spojení s okolním světem a Vyšším rozumem.
  • Rozmnožovali se pomocí dělení a pučení. Neměli jazyk, spojení se uskutečňovalo za pomocí přenosu myšlenek. Mohli žít za jakékoli teploty.

Hyperborejská

  • Nazýváme je „Potom zrození“ anebo „Bezkostní“. Tito lidé také měli formu přízraků, ale hustších než v první rase. Byli menší, jejich výška dosahovala 30 – 40m. Byli to také kyklopové a komunikovali mezi sebou myšlenkovým přenosem. Lidé druhé rasy měli zlatavě žlutou barvu. Rozmnožovali se pomocí pučení a sporami, ale na konci období života druhé rasy se objevili přechodní hermafroditi, tj. muž a žena v jenom těle.

Lemurská

  • První skutečně lidská rasa
  • Třetí rasa, tak zvaní Lemuřané, byli vysoce rozumnou a intelektuální rasou. Ve své podstatě byli zcela dokonalí, jelikož mohli vidět a konat jak ve fyzickém, tak i v jemném světě.
  • Lemuřané se dělili na rané a pozdní (Lemuro-Atlanťany). Ranní Lemuřané byli velikého vzrůstu (okolo 20m), měli hustší tělo, které již nelze nazvat přízrakem. Jejich tělo se zpočátku skládalo z měkkých látek, bylo plastické a pružné. Měli 2 páry rukou. Právě u nich se v procesu evoluce objevily kosti, které zpevnily tělo a tak se stali lépe přizpůsobenými k životu na Zemi i když v souvislosti s tím se jim zvýšila hmotnost. Ale dle Lopsanga Rampy Země v té době obíhala na jiné orbitě a gravitační síla byla mnohém menší. Doba existence dinosaurů.
  • U raných Lemuřanů téměř neexistovala paměť a jejich řeč připomínala zpěv. Komunikovali převážně cestou „čtení myšlenek“.
  • Rozmnožovali se cestou podobnou pučení, tak jako většina rostlin, červů, ulitek. Byli z počátku také hermafroditi.
  • Zadní ruce začaly postupně atrofovat, v souvislosti s tím, že třetí oko umístěné v zadní části hlavy, přecházelo dovnitř do lebky. Třetí oko, umístěné vzadu, dodávalo vzhledu raných Lemuřanů dvouobličejovost.
  • Skok do hmoty a rozdělení pohlaví
  • Dvě přední oči se u raných Lemuřanů objevily v důsledku toho, že se začali stále více spouštět do hmoty (zásah Sanáta Kumáry, "Kumá-Ra" - ze sanskrtu "Strážce božského ohně", jedno ze jmen našeho Planetárního logu), což vyžadovalo vidění ve fyz. světě. Začalo postupně převažovat nad viděním ve světě jemném. Ale třetí oko fungovat nepřestalo, jelikož kostní přepážka ve formě lebky není pro psychickou energii žádná překážka.
  • Pozdní Lemuro-Atlanťané byli nejvíce rozvinutými lidmi na Zemi s nejvyšší technologií:  egyptská Sfinga, ruiny Salisbury,  některé monumenty Jižní Ameriky a jiné…
   • Pozdní Lemuřané výška 7- 9 m, 2 oči, 2 ruce, třetí oko se přemístilo dovnitř lebky.
   • Barva kůže žlutá anebo červená.
   • Používali jednoslabičný jazyk.
  • Zdegenerovali a existují jako takzv. divoké národy. Austrálie byla součástí Lemurského kontinentu, Aboriginové s plochou hlavou….

Atlantská

  • Atlanťané měli 2 fyzické oči vpředu, 2 ruce. Třetí oko bylo schované uvnitř lebky, ale výborně fungovalo.
  • Dosahovali výšky 3-4 m, ale ke konci jejich éry se znatelně zmenšovali.
  • Část měla žlutou barvu kůže, jiní černou, hnědou, červenou.
  • V pozdním období byla Atlandita osídlena převážně žlutými a černými, kteří mezi sebou bojovali. Válka mezi silami světla a tmy.
  • Jazyk podobný původním kmenům Jižní Americe.
  • Později se rozvinul a stal se základem sanskrtu a potažmo i moderních jazyků.
  • Velmi dobře rozvinutá paměť, ale menší schopnost logiky, než současný člověk
  • Získávali znalosti napojením na všeinformační pole, ovládali distanční hypnózu, přenos myšlenek na vzdálenost, mohli ovlivňovat gravitaci, létající stroje (vimana), postavili kamenné modly na Velikonočním ostrově, egypské pyramidy (podle některých informací před 78 000 lety) a mnohé jiné záhadné monumenty dávnověku). Karnak a ruiny, monumentální Nakhon Vat v Kambodži, ruiny v Palenque, neblednoucí barvy Luxoru, starobylé akvadukty, damascenská čepel, která může být stočena jako vývrtka, aniž by se zlomila, tažené sklo, barevné odstíny…
  • Největší části kontinentu se potopily v době celosvětové potopy před 850 000 – 700 000 lety. Poslední ostrov před 12 000 lety.

Árijská

  • Pátá rasa lidí, tj. naše, vznikla za pozdních Atlanťanů. Část této rasy zdivočela a nemohla znalosti Atlanťanů využít.
  • Předchozí rasy byly šťastné a zdravé, zákon karmy rozdrtil „kořen rasy Atlanťanů“ tím, že postupně změnil fyziologicky, morálně, fyzicky i mentálně celou podstatu "Čtvrté rasy" a člověk ze zdravého vládce se stal v "Páté, naší rase", ubohým tvorem, který je nyní na naší zeměkouli nejbohatším dědicem nemocí tělesných i genetických.
  • Z počátku byli vyššího vzrůstu (2-3 m), potom se postupně zmenšovali.
  • Funkce třetího oka téměř vymizela a v souvislosti s tím se přetrhlo spojení se všeobecným informačním polem a nebylo možné využívat vyšší znalosti.
  • Vzhled člověka páté rasy nabyl postupně rysů současného člověka.
  • Třetí oko zůstalo ve formě rudimentu, který nazýváme epifýzou. Ale u naší rasy se objeví tendence k opětovnému rozvoji tohoto oka.
  • Mimochodem i Atlanťané cítili, že dochází k úpadku třetího oka a prováděli pokusy s umělou stimulací jeho funkce. Tak se i u nás objevují školy meditace, která jak víme rozvíjí funkci třetího oka.

Rasa sedmi pečetí

– nastává proces odtělování

Rasa sedmi pozounů

– odchod do vesmíru a osídlování dalších světů (v této fázi je nyní civilizace na planetě Venuši)

Výše uvedené názorněji interpretuje obrázek č. 1:

 

 

Slovo "anděl" je řeckého původu (angelos) a neznamená nic jiného, než česky "posel". Kdysi neexistovaly pošty, jak je známe dnes a pro doručování jakýchkoliv zpráv se používali poslové. V bibli se obvykle vyskytuje slovní spojení "Anděl páně", čímž jsou míněny dost často naprosto různé věci. Ve Starém zákoně jde obvykle o posly izraelského boha Jahveho, sídlícího na hoře Sinaj.

Poznámka: Podle starosummerských textů byl Jahve "bohem větru" (čili hlavním meteorologem) mimozemské civilizace ANNUNAKů. Jeho úkolem bylo řídit vzlety a přistání zásobovacích raketoplánů ze Sinaje směrem k orbitálnímu kosmickému skladišti, který shromažďoval zlato, potraviny a další bohatství pro odvoz na domovskou planetu Nibiru.

Na jiných místech bible může také jít o různé zářící postavy, objevující se různým lidem zejména ve snu. Z křesťanství si mnoho dnešních esoteriků převzalo představu "Boha" obklopeného "archanděly" a pak ještě níže "anděly", kteří nemají nic jiného na práci, jenom to, aby se stali našimi "anděly strážnými" a zachraňovali nás před průšvihy, do kterých se svou nepozorností neustále máme tendenci dostávat.

Někteří "méně informovaní" esoterikové dokonce operují s archanděly, kteří podle nich jim "neustále stojí za zády". Před jinými lidmi, neznalými věci, to vypadá mnohem efektněji, když se dotyčný může pochlubit tím, že zná jména a funkce různých "archandělů".

Další skupina neznalých a nezralých jedinců se spíše orientuje na nanebevzaté Mistry, nebo také na samotného představeného Hierarchie - Krista. Všichni vesele přijímají různé "vzkazy" a sdělení, vesměs osobního, anebo zcela obecného rázu. Mají malou vypovídací hodnotu, i když jsou zabaleny do vzletných a emocionálně podbarvených frází. Existují dokonce internetové stránky, kde skrze médium promlouvá sám "Kristus" a dělá reklamu "duchovním" kursům majitele stránek, apod.

Poslední dobou se zejména na Slovensku množí případy lidí, kteří používají tzv. "andělského písma", což není nic jiného, než jakási vágně vedená věštba připisovaná "anděli", komunikujícímu s médiem. Další formou angelománie jsou tzv. "andělské semináře". Účastníci se na nich učí "vnímat energie andělů", "poslouchat šum jejich křídel", obdivovat krásu "královny andělů", apod.

Všichni tito lidé jsou svatosvatě přesvědčeni o tom, že opravdu komunikují s anděly, Mistry, případně se samotným Kristem. Pravda však je taková, že Mistrovu pozornost nepřitáhne žádný adept, který má nižší, než třetí stupeň iniciace, protože spolupráce s podobným člověkem zaručeně nebude efektivní. Člověk tohoto typu bývá zcela ponořený do osobnostních problémů a je pro záměry Mistra nepoužitelný.

Z obrázku č. 1 vidíme, že až zhruba do poloviny doby trvání atlantské rasy lidské bytosti sestupovaly do hmotných úrovní existence. V této fázi vývoje lidé ovládali některé technologie a měli schopnosti, které dnes z určitých důvodů obecně postrádáme. Sestupná, nebo-li involuční strana vývojového oblouku je charakteristická tím, že lidstvu pomáhaly v existenci tzv. dévické bytosti. My bychom jim řekli "andělé".

Duchovní hierarchie se po ukončení atlantské epochy rozhodla, že lidstvo je již dostatečně zralé k tomu, aby si svou existenci zabezpečilo samo. Po dohodě s dévickou říší došlo k tomu, že andělé se měli přestat přímo účastnit spolupráce s lidskou osobností. Tato spolupráce nadále měla být zajišťovaná prostřednictvím a z roviny lidské duše.

Ne všichni andělé však přijali fakt, že nadále nebudou komunikovat s lidmi přímo. Část z nich si ponechala tuto možnost a dodnes se cíleně snaží intervenovat lidskou osobnost přímou pomocí. Jsou to tzv. "padlí andělé", kteří dále pokračují ve stejné činnosti, jako za dob Lemurie a Atlantidy, kdy andělé člověku vkládali do mysli hotová řešení.  V té době člověk ještě neměl rozvinutý intelekt a mysl v té míře, jako je tomu nyní.

Do doby onoho rozhodnutí měl člověk přirozené vnímání duchovních světů právě skrze pomoc andělů. Znal tajemství přírody a užíval sil přírody. Tyto síly byly však lidským egem zneužity do té míry, že došlo k vzbouření živlů a ke globální katastrofě. Důsledkem zničení Atlantské rasy bylo právě rozhodnutí Hierarchie o omezení přístupu lidské osobnosti ke globálnímu informačnímu poli (Nadduše) skrze dévickou říši. Nadále již člověk ve svém vývoji měl postupovat sám za sebe a dosahovat evoluce vlastními silami tím, že vyvine spojení na duši skrze vyšší mysl (duchovní intuice). V nynější fázi vývoje lidstvo potřebuje vyvinout právě tuto duchovní intuici aby definitivně dosáhlo vědomého kontaktu s duševní úrovní.

Současný stav vývoje lidstva asi 12.000 let po potopení posledních zbytků Atlantidy je již poněkud jiný. Člověk rozvinul nižší analytickou mysl v globálním měřítku a dosáhl takové míry vzdělavatelnosti, že to příznivě ovlivňuje situaci na Zemi z hlediska dalšího vývoje. Důkazem je fakt, že v podstatě kdokoliv, byť by to byl příslušník kteréhokoliv z lidských kmenů žijící na biologické úrovni prvotně-pospolné společnosti, je v zásadě schopen přijímat a vyhodnocovat informace, vzdělávat se.

Ze současného stavu vyplývá, že člověk již je natolik vyvinut, že k otevření vyšší mysli (intuice) je pouze krůček. Mnoho lidí již dokonce dosáhlo stavu, kdy využívají přístup k vyšší mysli v denním životě. Úkol Árijské rasy (pozor, nemá nic společného s Hitlerem a jeho rasistickými teoriemi, viz výše uvedený obrázek o vývoji lidstva.), vyvinout mentální tělo, se úspěšně daří a je v souladu s globálním plánem vývoje lidstva, daným Hierarchií Mistrů.

Z toho vyplývá, že jakékoliv "obracení se zpátky", zejména do časů Atlantidy tím, že by lidstvo pokračovalo ve stejném způsobu spolupráce s anděly, je z hlediska vývoje krokem zpět. Měli bychom pokračovat tak, že každý člověk naváže kontakt se svou duší, jenž je prvním mistrem člověka. Ta jej povede dál v jeho individuálním vývoji tak, aby se stal platnou součástí společnosti v rámci globálního plánu.

Z tohoto hlediska je každá přímá spolupráce s anděly kontraproduktivní a dokonce zdržuje ve vývoji. Jsou lidé, kteří nevyjdou z domu, aniž by se předem "poradili s andílky". Andělské karty se staly vyhledávaným a dobře prodejným artiklem. Lidé navštěvují andělské semináře, naslouchají "andělským radám" a přestávají činit vlastní rozhodnutí a nést jeho důsledky. Pamatujme si, že nikdo nás nemůže zbavovat zodpovědnosti za náš život. Andělé nežijí v hrubé hmotě a nemají nám co radit v tom, co je zde vhodné a co není vhodné udělat s našimi životy. Od toho máme zdravý rozum a úsudek, přičemž není řešením se jich dobrovolně zbavovat ve prospěch jiných bytostí, byť jakkoli mocných a láskyplných.

Jinou, velmi častou formou spolupráce, bývá ať již vědomý, či spontánní kontakt s bytostí lidského původu ze záhrobí. Někdy taková spolupráce ani nemusí být patrná navenek, dokonce je možné, že člověk o ní mnohdy ani neví. Přesto často jde o některou z vysoce vyvinutých magických inkarnací buďto z Atlantidy, anebo z Egypta, či jiné civilizace dávnověku. Podobný člověk zemřel již hodně dávno a zbytková energie osobnosti, uvolněná z těla se obvykle zdržuje na některé z astrálních anebo nižších mentálních rovin. Takový "člověk", či to, co z něj zbylo, má již mnohdy dobře vyvinutý altruismus a snaží se pracovat pro dobro lidstva. Ovšem tím, že se zdržuje na nižších sférách a nedospěl do duševní roviny, nemá tu vhodnou perspektivu pro pochopení globálního plánu vývoje.

Výsledkem je fakt, že takový "diskarnát" ovlivňuje všechny následné inkarnace tak, aby uplatnil svůj vliv a prosadil se přes ně. Komunikace obvykle probíhá formou vnitřního "hlasu", automatického psaní a kreslení, ale také posednutím

(Poznámka: viz rozdíl mezi posednutím a prostoupením, jak je vysvětluje Benjamin Creme v knize Transmise - meditace pro Nový věk, k dostání u nás.).

K této formě spolupráce mohu jenom říct tolik, že bývá velmi nepříjemná. Člověk v inkarnaci s podobným "magickým pomocníkem" je často uznávaným guru, má své představy o tom, jak přispět k blahu světa a nechává přes sebe působit "svého" diskarnáta. Výsledkem bývá magické ovlivňování okolí, rádoby v dobrém úmyslu. Ovšem z důvodu chybějící perspektivy podobné působení postrádá spolupráci duší lidí, na které uplatňuje své "kejkle". Dopad podobných praktik má vždy z dlouhodobého hlediska omezující charakter na duchovní vývoj podobně ovlivňovaných lidí, a proto není žádoucí.

Další a opět nežádoucí forma spolupráce s duchovními světy spočívá v "přitažení si" diskarnáta, který nemusí patřit ke stejné duši, jako člověk sám. Může zde však být určitá vibrační příbuznost, pro kterou se tyto dvě osobnosti setkávají. Někdy hraje roli také karma, která určuje vzájemné postavení a vazby mezi člověkem v inkarnaci a diskarnátem. K podobnému přitažení může dojít tehdy, kdy člověk vyzařuje ze sebe určitou vibraci (například nedostatečně čistá a nezištná touha pomáhat světu, ale také vnitřní agrese apod.)

Při sklonu k medialitě pak člověk obvykle začne pracovat s různými metodami, které umožní diskarnátovi projevit se skrze člověka v inkarnaci, resp. jeho podvědomí. Vhodným prostředkem pro takový projev mohou být karty, kyvadlo, různé metody, například SRT, kineziologie apod.

Zde bych se na chvíli zastavil. Je nesporné, že metody jako kineziologie, SRT apod., fungují, ovšem teorie, o které se opírají, nejsou úplně pravdivé a přijatelné. I zde platí - "čistému vše čisté", tj. s jakým úmyslem a motivací danou věc děláme, na takovou úroveň se napojujeme. Proto tvrzení, že v SRT pracujeme s duchem (ve smyslu monády) téměř nikdy není pravdivé. U běžného člověka s nižším, než třetím stupněm zasvěcení (transfigurace) to možné není a přímý přístup k duchu má pouze jeho duše. Můžeme říct, že úroveň spojení s duchovními světy přesně odpovídá vývojové úrovni osobnosti. Naopak, při použití podobných metod se "vydáváme v šanc" silám, o nichž nic nevíme a které nemusí být tím, co je nám slibováno. Naopak, sklony k používání podobných metod o nás nesvědčí nijak pozitivně. Zasvěcenec vyšších stupňů si již totiž plně uvědomuje dopad takového jednání a proto podobné berličky již odmítá používat. Navíc, nemá to ani zapotřebí. Jeho intuice pracuje v takové míře, že mu duše dokáže bez potíží zprostředkovávat potřebné informace o jeho okolí. Takto se jeho individuální činnost v rámci globálního plánu stává vysoce efektivní.

Na druhé straně, člověk se sklony k magickým praktikám má tendenci uplatňovat skrze ně svou vůli na jiné lidi, případně pro plnění výhradně svých osobnostních záměrů. Výsledkem je vznik nové karmy, kterou člověk přenáší do dalších životů do doby, kdy pochopí, že svobodná vůle je jedním ze základních zákonů tohoto vesmíru.

Jak má tedy postupovat adept, který se chce vyhnout nástrahám magických darů a schopností? Poměrně podrobný a ucelený návod získáme studiem "Učení odvěké moudrosti", což je skryté učení o základních principech, kterými se řídí lidská pozemská evoluce. Autory podobné literatury lze spočítat na prstech rukou a všichni patří mezi zasvěcence třetího a vyšších stupňů. Vyjmenoval bych čtyři příklady, o nichž jsem si jist, že předávají kvalitní a ničím nezkreslené učení. Patří sem ukrajinská rodačka, adeptka čtvrtého stupně Madame Blavatská (zasvěcenkyně 4. stupně), Ruska Jelena Rerichová (zasvěcenkyně 4. stupně), britští esoterikové Alice A. Baileyová (stupeň zasvěcení 3,2) a žijící Benjamin Creme. Všichni byli (jsou) v přímém telepatickém  spojení s některým Mistrem Duchovní hierarchie Země.

Obrázek č. 2 - Unikátní, dodnes zachovalý snímek potvrzuje přímou spolupráci Madame Blavatské s Mistry. Na snímku poznáváme zleva Mistra Kuthumiho, Moriju a Saint Germaina. Vpředu uprostřed sedí paní Blavatská. Snímek byl pořízen v roce 1875 při cestě paní Blavatské do Tibetu a prokazuje skutečnost nejenom existence Mistrů, ale také fakt, že Mistr není pouze bytostí podobnou "duchovnímu obláčku energie". Mistr je adeptem pátého a vyšších zasvěcení a ovládá síly všech nižších rovin existence, tudíž i hmotného světa. Po dosažení mistrovství si mnoho zasvěcenců ponechává své tělo. Mnohdy si pak vytvářejí tzv. "tělo iluzorního bytí" v Indii nazýváno "májávirúpa", které má mimořádné fyzikální vlastnosti. Do něj pak přenášejí část svého vědomí za tím účelem, aby mohli plnit své pozemské úkoly.

Ovšem, samotné "přijímání informací" nestačí. Je nutné také vyvinout úsilí o spojení s duší. Nejvhodnějším způsobem pro dnešní úroveň vývoje lidstva je taková meditace, která přímo podobné spojení preferuje.Jako vhodný příklad bych uvedl Transcendentální meditaci a budhistickou "meditaci přenosu", kterou v inovované podobě "transmisní meditace" obdržel od svého Mistra britský esoterik pan Benjamin Creme. Transmisní meditace se tak stává účinným prostředkem rozvinutí schopností vyšší mysli, spojení s duší a v neposlední řadě také metodou osobní služby světu, to vše v režii a pod ochranným dohledem nanebevzatých Mistrů. Tím odpadá nutnost tvoření různých "ochran" proti negativním vlivům plynoucím z napojení na nižší sféry i v tom případě, kdy adept není příliš duchovně pokročilý. Různé jiné typy zejména astrálních a vizualizačních meditací k našemu účelu nejsou vhodné, protože přímo podporují přitahování astrálních útvarů dle pokročilosti adepta.

Meditace se ukazuje být kvalitním a přístupným prostředkem osobního a společenského vývoje právě proto že umožňuje propojit nižší pozemské složky člověka se složkami transcendentními. Jako taková se ukazuje být nenahraditelná pro úspěšné překonání současné evoluční krize lidstva.

-janka-


04.06.2007

Nahoru