Přehled klubovní činnosti

Domů
Kdo jsme
Naše činnost
Mezinárodní Sdílení
Přednášková a vzdělávací činnost
Ediční a překladatelská činnost
Reflexe z transmisních skupin
Zářivá energie a její využití
Z dopisů našich čtenářů
 
 
 

Ediční a překladatelská činnost

Ediční a překladatelská činnost:

 

Výňatky z knih

Maitréjovo poslání a mise díl II.

A. A. Baileyová - O sexu

 

Naše překlady a edice

Astrologie pro věk Vodnáře

Mimořádná doba - neobyčejné bytosti

Opětovný příchod Krista a Mistrů moudrosti

Transmise - meditace pro Nový věk

Učení odvěké moudrosti 

Knihy Roberta Monroe

Tvůrci křídel

Úvod do Astrologie Vodnářského věku

Další připravované knihy

Sponzorství

 

 

Jedním z hlavních zdrojů příjmů klubu je právě překladatelská a vydavatelská činnost. Tímto způsobem se klub snaží napomoct informovanosti našich občanů o všech novinkách, které se v oblasti esoteriky dějí jak ve světě, tak i u nás doma.

Naši překladatelé pracují bez nároku na honorář. Veškeré prostředky získané za překlady slouží k financování klubovních aktivit.

Všechny vydané knihy lze zájemcům zprostředkovat ke koupi.


Knihu dostanete v knihkupectví Hledající, Dobra a Fontána.

 

Z ČECH DO INDIE ZA SATJA SAÍ BABOU

O napínavém putování do největšího duchovního centra světa píše malířka a grafička, která si tím splnila svůj dávný životní sen. S malou pětičlennou skupinou přátel z Čech se vydala do Indie za nejznámějším žijícím duchovním učitelem SATJA SAÍ BÁBOU, AVATÁREM - vtělením Božství,- a zažívá od počátku překvapení za překvapením.Podle svých zápisků popisuje prostě všechny okolnosti i události, které s přáteli prožila při pobytu v r.1996 v ašrámu PRAŠÁNTI NILAJAM ( království nebeského míru) a v BRINDAVANU ( ašram u Whitefieldu), seznamuje čtenáře s obdivuhodným vybavením ašramů, mezi něž patří architektonicky úchvatné obrovské meditační haly, školy, univerzity, Muzeum světových náboženství, planetárium, mezinárodní nemocnice s letištěm, svatyně, chrámy, meditační parky, nové obytné budovy pro poutníky,vlastní nakladatelství a knihkupectví, obchodní dům, obrovský stadion jako areál slavností aj. To vše vyrostlo na pusté poušti, trpící nedostatkem vody, jako zázrak, jeden z mnoha tisíců neuvěřitelných divů, vytvořených Satja Sai Bábou. Autorka píše o tom, co viděla na vlastní oči i o tom, co nalezla ve spisech Sai Baby,opisuje si nejzajímavější výňatky, zabývá se i bohatou literaturou o něm a svědectvími o pro Západ nepochopitelných činech- zázracích , které tento světec koná již od dětství. Srovnává lidovou zbožnost evropského křesťanství a hinduistické náboženské tradice a nalézá tu mnoho společného Když projížděla státy Goa, Karnataka a Andrapradéš, všímala si způsobu života indických vesničanů, objevila krásy tiché přírody a výhody prostého venkovského tradičního života, který může zachránit západní přetechnizovanou civilizaci. Pohledem výtvarnice pozoruje krásy indické architektury, kouzla lidových uměleckých řemesel i specifické rysy Saí staveb. Kniha je psána pro ty, kteří chtějí poznávat Indii jako duchovní matku Evropy.

Dana Puchnarová,doc.,ak.mal. (nar.22.1.1939 v Praze).Malířka, grafička,ilustrátorka, autorka realizací do architektury, výtvarná pedagožka, publicistka. Vystavovat začala ještě v době studií na Akademii výtvarných umění v Praze, kde absolvovala r. 1964 cyklem grafiky k povídkám F.Kafky. Účastnila se celkem 132 skupinových výstav u nás i v zahraničí,uspořádala kolem 25 samostatných výstav, je nositelkou několika cen a uznání. Raná tvorba na začátku 60.let vychází z exprese, souvisí zprvu s hnutím české modifikace informelu. Když si autorka uvědomila katastrofický obsah svých prací, prožila r.1964 vnitřní duchovní převrat,který ji přivedl k čistým geometrickým formám a liniím,později k čistým barvám a k fenoménu světelnosti, posilujícímu duševní síly.Snažila se vnést do výtvarného umění řád tak, aby i divák pocítil jeho pozitivní účinky na psychiku. Hledá nové formy ve smyslu duchovní kontinuity s F. Kupkou a V. Kandinským, které v době studií považovala za své učitele. Umělecká práce je pro ni zacházením s čistým vědomím člověka, duchovní cestou a způsobem tvorby jako meditace. Dvanáct let učila na Univerzitě Palackého v Olomouci kresbu, malbu, prostorovou tvorbu a grafiku. (1991-2003) Žije na venkově u Prahy, má atelier na zahradě a od r. 1970 cvičí jogu.

SATJA SAÍ BABA O VÝCHOVĚ

Co nám přináší vzdělání a jaký je jeho význam ? Co získáváme skrze výchovu v dnešní podobě ? Co se můžeme naučit prostřednictvím výchovy ?

Studenti by měli věnovat pozornost těmto třem aspektům. Životní styl člověka záleží na způsobu, jakým je kultivována jeho mysl. Kultura není zvláštní způsob transformace - zahrnuje jen zjemnění návyků člověka. Teprve pak se může věnovat božské cestě. Vzdělání nekončí dosažením mistrovství v určitém oboru. Znamená daleko více : široké otevření dveří mysli, očištění vnitřních nástrojů vědomí, smyslů a rozumu. Dnes je naneštěstí vzdělání podřízeno omezeným účelům, aby člověk byl schopen zabezpečit si všechny důležité podmínky k životu. Ale pravé vzdělání má očistit člověka od veškerého sobectví. Co se však dnes při vzdělávání ve skutečnosti děje, to je vypuzení radosti a lásky ze vzdělávané mysli. Namísto toho jsou živeny plameny egoismu, pýchy, žárlivosti, hrabivosti, a ještě jsou posilovány. Božská jiskra v člověku je utlumena. Moderní vzdělání a výchova negují ctnosti kázně a pokory. Praktikuje se věda bez pochopení podstaty a smyslu činnosti, diktované na pokyn, studium bez humánních hodnot. Je to jako hudba bez melodie. Proto byste se měli vzdát všech sobeckých přání a uvítat Pravdu, která pracuje v dosahu vaší mysli a ukazuje božství, které je vaší realitou. Vzdělání musí dát člověku sebedůvěru, odvahu, měl by si dát záležet na své vlastní síle.V dnešní době se ale člověk vyhýbá procesu vzdělání se ztvrdlým srdcem. Výchova má také za cíl vytvoření a posílení sympatií k těm méně šťastným a chudým na celé zemi.Ale v zavedené formě vzdělávání jsou znalosti a dovednosti vedeny k sobeckým cílům.

Einstein a Gandhi kladou dnešní společnosti velmi těžkou otázku : Proč člověk skrze vzdělání získává tvrdost srdce ? I on je produktem tohoto systému.Ale Einstein řekl :“ Jsem to, co jsem, navzdory tomu, co nejsem .“ Současné vzdělání západního typu dnes podporuje pýchu a sebedůležitost, , dokonce zasahuje do takové hloubky, že kultura je vyřazena z dohledu. Je dávno patrné, že všude jsou rodinné vztahy velmi uvolněné. Západní vzdělání zcela odsunulo asijské duchovní bohatství, naopak celé generace jsou fascinovány výstřelky v oblékání, rychlými auty,drogami a vulgarismy v řeči. Tisíce lidí považuje za chybné hovořit mateřským jazykem. Považují za laciné vzdávat čest učiteli, guruovi, vyplývající z pokory srdce. Musíme varovat před takovými zly ve vývoji a připravit vzdělanou generaci, která může znovu obnovit slávu naší země nadšením a projekty láskyplné služby. Dnes nemůžeme za vzdělávání ctností získávat honoráře za nesobeckou lásku a sympatie. Peněžní výdělek nemůže být cílem.Člověk by měl vždy mít na paměti budoucnost krajiny a jeho země a rozplynout se v ideálu pro ostatní. -

Výchovný proces je posvátná činnost. Je mnoho úkolů, kterým se máme naučit, mnoho povinností, které máme splnit. V dávných dobách byla cílem této snahy morální kvalita lidí. Po získání takové kvality se studenti dokonce i dnes mohou pohybovat v říši vzdělání jako lvi v lese. Neměli by sami sebe degradovat na nižší úroveň.

Co dnes potřebujeme, je transformace ducha. Vzdělání by mělo sloužit nejen k rozvoji inteligence a dovedností, ale také by mělo rozšířit rozhled člověka a učinit jej maximálně užitečným pro společnost a svět . To je možné pouze tehdy, je- li prováděna kultivace ducha současně se vzděláváním ve vědách. Morálka a duchovní vzdělávání cvičí člověka k tomu, aby vedl ukázněný život. Protože totiž vzdělání bez sebekontroly, bez ovládnutí sebe sama není vůbec žádné vzdělání. Pravé vzdělání by mělo z člověka vytvořit soucítící a humánní bytost. Výchova by neměla vést k sebestřednosti a úzkoprsosti. Ze srdce dobře vzdělaného člověka by měly proudit spontánní sympatie a vztahy ke všem bytostem. Měl by být horlivý ve službě společnosti daleko více než ve vlastních pokusech o získání výhod jen pro sebe. Takový by měl být pravý účel vzdělávání a výchovy nové generace, jeho pravý smysl.

Učitel a jeho úkol. Povolání učitele je v každé zemi nejzodpovědnější. Jestliže se odchýlí od cesty pravdy, celá společnost bude trpět. Tak musíte vyvinout veškeré úsilí, abyste žili správným životem. Máte ve své péči nevinné duše, které k vám s důvěrou vzhlížejí, očekávají vaše pokyny a nemají žádné znalosti o světě a jeho způsobech. Jen tehdy, má-li učitel dobré návyky a je-li oddán disciplině, mohou žáci sami vyrůst v ideální jedince a dobré občany. Stane-li se učitel obětí špatných zvyků, či špatné společnosti, ukáže-li špatné chování, také žáci budou přitahováni na špatné cesty. V takovém případě se mohou dokonce žáci, studenti obrátit proti učiteli a použít to špatné, co se naučili od něj. To pak vede společnost ke zkáze. Ovšem i dnes existují učitelé, kteří následují příklad dávných ideálů. Nejlepší by bylo, kdyby se každá venkovská škola změnila na Gurukul. To je typ tradiční školy v přírodě, kde se žáci učí jak vzdělávací předměty, tak duchovní discipliny. Každý učitel by se měl stát mudrcem - rišiem,který povede děti po cestách vzdělání hmotného, morálního, etického a duchovního, aby se z nich stali ideální občané.....

(Úvod z knihy Satja Saí Bába : Education on Human Values přeložila doc D.Puchnarová)

Knihu dostanete v knihkupectví Hledající, Dobra a Fontána.

 

 


15.05.2011