Ekoland klub

Mezinárodní sdílení

 

Domů
Kdo jsme
Naše činnost
Mezinárodní Sdílení
Hlavní témata
Aktuality, komentáře a archiv
Zázraky a neobvyklé fenomény
Transmisní meditace

Nová skupina služebníků světa 

Mezinárodní sdílení

Úvod

Kdo je Maitréja

Pro sdělovací prostředky

Benjamin Creme

Nová skupina služebníků světa

Více o Benjaminu Creme

Vize a zjevení

Letáky ke stažení

 

 

Ve světě se zformovala nová skupina za účelem přípravy Kristova příchodu. Její členové, kteří jsou v individuálním spojení s Hierarchií, představují předvoj, prostřednictvím kterého může On působit. Nejedná se o zevní organizaci, ale její členy můžeme nalézt v každé zemi bez rozdílů. 

Již brzy svět spatří muže a ženy - lidi obdarované talentem a schopnostmi vhledů, jež v sobě nosí odpovědi na problémy sužující dnešní svět. Na srdci jim leží všeobecné blaho. Stojí připraveni, aby v okamžiku, když budou k tomu vyzváni, se zapojili do přestavby společenských světových struktur duchovním směrem. Již brzy to nastane. 

Mistři tyto lidi vyškolí pro individuální úkoly a dodají také potřebný energetický impuls. Jejich jména zná pouze několik málo lidí, ale jejich budoucí vliv na světové záležitosti bude ohromný. Uvedou do chodu změny, které postupně promění svět. Již nyní někteří Mistři přicházejí ze svých odlehlých působišť na krátké aklimatizace sem do světa. V průběhu roku 1976 se v každém z pěti důležitých planetárních duchovních center, nebo-li energetických zdrojů - v New Yorku, Londýně, Ženevě, Dardžílingu a Tokiu -objevil Mistr. 

Spojuje své spolupracovníky v různorodé skupiny; koordinuje a stimuluje jejich činnost. Vyzařování těchto pěti středisek bude působit na celý svět, a tento vliv se bude šířit v kruhových vlnách. Toto všechno bude připravovat svět na Kristovu přítomnost. Planetou se provalí velká vlna duchovního očekávání a na té vlně se objeví Kristus. 

Z již existující skupin, které fungují v různých oblastech: politické, náboženské, společenské, vědecké, vzdělávací a kulturní, bude zformováno vnitřní jádro. Bude se jednat o skupinu, jež bude proškolena bezprostředně samotným Mistrem. Postupně se k nim budou obracet vládní složky pro pomoc a radu. Vliv těchto lidí na vládní rozhodnutí bude narůstat. Takto mohou bezprostředním způsobem pokládat základy nového světové uspořádání. 

Během následujících let již budeme si moci povšimnout nárůstu této síly a účinek jejího působení ve světě. Některým členům vnitřní skupiny budou nabídnuty administrativní a vládní funkce. Tehdy budou schopni zavádět nutné změny bezprostředně. Tímto způsobem se uskuteční postupná transformace společnosti a to bez bolestivých dopadů obvykle doprovázejících politické revoluce (například kulturní revoluce v Číně a adekvátní události v Africe a Jižní Americe). Dojde k dalekosáhlým změnám, které budou provedeny s co nejmenším poškozením již existující společenské matrice a přitom logickým a uspořádaným způsobem pomocí zákonodárství a všeobecné dohody. Pravidlo demokracie se udrží i nadále a ukáže se užitečné v případě, že bude poctivě orientováno na všeobecné dobro. Účast všech společenských vrstev na budování nového uspořádání způsobí, že kroky směrem k realizaci budou učiněny rychle. 

Je nepochybné, že se objeví i nesouhlas ze strany členů společností, požívajících určitých výsad. U nevyhnutelných změn se dopídí ztráty svého tradičního statusu a nadvlády. Avšak potřeba nezbytných změn se stane tak drtivě zřejmá, že budou konstatovat narůstající bezmocnost vůči tomuto náporu. Současný kastovní systém musí zmizet ve prospěch jednoty Lidstva. 

Neuvěřitelně mohutné mezinárodní bankovní a finanční instituce se jako jedny z posledních smíří s faktem, že celková proměna světového finančně ekonomického uspořádání je nezbytná. Aby Hierarchie zvládla tuto překážku, již vytvořila plány, které jsou připraveny k uvedení do praxe. Týkají se přestavby světového finančně ekonomického uspořádání. S Hierarchií spolupracuje skupina Zasvěcenců vysokých stupňů, kteří jsou ekonomy, průmyslníky a experty ve finanční oblasti. Mají velké zkušenosti i dosažené výsledky. Vypracovali sérii alternativních projektů, mezi sebou souvztažných plánů, které vyřeší problémy přerozdělování, jenž leží u základů současné světové krize. Plány mohou být a budou promptně uvedeny do života, v případě že se takováto potřeba zjistí a uzná. Veřejné mínění přinutí OSN k jejich přijetí. Volání o pomoc a spravedlnost ze strany chudých a hladovějících národů bude příliš hlasité a dramatické, aby je bylo možno ignorovat. Tehdy bude připravená půda pro Krista, aby odhalil svou Přítomnost a vedl lidský rod ke zkušenostem vodnářského věku.

Některým se výše uvedené může zdát nesnesitelně vizionářské a nerealistické. Ale vezměte v úvahu, že za těmi, jejichž úkolem je první přípravná zkouška přiblížení se k masám, půjdou další. Tito budou disponovat specifickými znalostmi a s organizačně administrativním vzděláním v oboru financí, ekonomiky, průmyslu a vědy. Zakrátko se objeví na vysokých postech, demokraticky zvoleni, díky své nesporné moudrosti a nezištné péči o všeobecné blaho. Budou působit ve vysokých a zodpovědných funkcích a vztyčovat pilíře společenských struktur nového věku. 

Národy světa si začínají uvědomovat, že se již může naplnit dávno pociťovaná touha po plnějším, lepším životě. Konečně, po prvé v historii. Stane se tak v případě, že podniknou nezbytné úsilí vedoucí k překonání nemožností, která je drtila po staletí. Všude již probíhají kroky tímto směrem. Pro většinu lidí je to doba krize a nejistoty, ale ze zdánlivého chaosu vzlíná nové uspořádání, nový přístup k životu, obsahující v sobě semínka civilizace nového věku. Jejími průvodními motivy budou spolupráce a vzájemné sdílení, tolerance a dobrá vůle. Tyto principy jednání jsou již mocně zakořeněny v myslích a srdcích milionů lidí a budou se objevovat ze stále větší a větší silou. 

Stávající čas zkoušky ustoupí celkové integraci. Lidstvo, onen Světový učedník, stojí na prahu nového uvědomění si sebe sama a skutečného cíle své existence. Tímto je působit jako rozvodna energií pronikajících k planetě a přenášet je dovedným způsobem dále pro přírodní říše. Takto působíc je člověk spolupracovníkem Zdroje veškerého projevení, které nazýváme Bohem. Jednoho dne člověk skrze akt vůle zhmotní síly a formy, pomocí kterých se projeví jeho vyšší inteligence. Zařízení a stroje sejmou z člověka břemeno zhotovování výtvorů nezbytných k životu, poskytujíc lidstvu svobodu hlubšího zkoumání vlastní, vnitřní přirozenosti a potenciálu, který je předurčen člověku, aby ho rozvinul.

Takto dojde k rozpoznání sebe sama jako Božské bytosti, kterou člověk ve skutečnosti je...

Zdroj: SHARE International (autor: Benjamin Creme).


01.02.2007

Nahoru