Ekoland klub

Mezinárodní sdílení

Transmisní meditace

Domů
Kdo jsme
Naše činnost
Mezinárodní Sdílení
Hlavní témata
Aktuality, komentáře a archiv
Zázraky a neobvyklé fenomény
Transmisní meditace

Zázraky a neobvyklé fenomény

 

Aktuality a komentáře

Domů

Archiv

Aktuality

FAQ - Často kladené otázky

Z Vašich dopisů

 

Poselství naděje - článek pro MEDIUM

Japonské turné 2006 pana Benjamina Creme

Setkání Učitele světa Maitréji Krista s českými studenty

Mistr prostřednictvím Benjamina Creme

Zázrak přede dveřmi

Počátek nových časů

 

 

Jan Pavel II. - poslední papež věku Ryb?

New York Times k tématům podávaným panem Benjaminem Creme

 

Jan Pavel II. – poslední papež (věku Ryb)?

Papež. Jedna z nejkontroverznějších funkcí během posledních více jak 1.500 let evropské historie. Dlouhá řada papežů během existence katolické církve dává možnost spatřit postavy lidí s charaktery od nejhorších zločinců po opravdové světce. Poslední, Jan Pavel II., zajisté nepatřil mezi odpadlíky ani vychytralé samovládce. Jeho přínos světovému dění je nesporný a historikové jej zajisté vyhodnotí velmi podrobně.

Každopádně však Karol Wojtyla patří mezi ty svaté otce, kteří svým životem sjednocoval slova s činy. Měl tu vzácnou možnost pást své ovečky v době na přelomu tisíciletí, v době moderních dějin a rozvoje technologie. V době ohromných kontrastů na straně jedné a prolínání kultur na straně druhé.

Byl hodnostářem, který zajisté drží mnoho papežských rekordů a to nejenom v počtu procestovaných kilometrů. Jeho pontifikát je plný v církvi nikdy nevídaných událostí, a to nejenom ve snahách o přístupu k ostatním náboženstvím, ekumenizaci církve, ale také ve stále větším otevírání se Vatikánu světu kolem a vymoženostem moderní doby. Důkazem je také přes tři tisíce vydaných akreditací novinářům z celého světa pro účast na pohřbu Jana Pavla II.

Mistr Benjamina Creme uvádí duchovní vývojovou úroveň posledního papeže včetně struktury paprsků jeho jednotlivých složek (zdroj: www.shareintl.org):

 

Paprsková struktura

Číslo paprsku/podpaprsek

Název paprsku

Čóhan paprsku

Duše

6

Oddanost a idealismus

Mistr Ježíš

Osobnost

6/6

Oddanost a idealismus

Mistr Ježíš

Mentální tělo

6/4

Oddanost a idealismus/Harmonie skrze konflikt

Mistr Ježíš/Mistr Serapis

Astrální tělo

6/6

Oddanost a idealismus

Mistr Ježíš

Fyzické tělo

7/3

Řád a ceremonie/Aktivní inteligence

Mistr Saint Germain/Mahá Čóhan

Stupeň planetárního zasvěcení

1,6

 Výrazným rysem zesnulého papeže je velký vliv šestého paprsku „Oddanost a idealismus“. Není na tom nic divného, jelikož je možné očekávat, že do funkce nejvyššího představitele církve odvozované od učení Ježíše z Nazaretu se dostane člověk, který bude „vibrovat“ na jeho paprsku. Dokonce mám dojem, jakoby tento člověk již nejméně jednou absolvoval papežskou funkci v některé z minulých inkarnací. Je to ovšem pouze nepotvrzená domněnka.

Zajímavý je dosažený stupeň planetárního zasvěcení Jana Pavla II., který napovídá, že papež dosáhl úrovně, kdy se v osobnostní struktuře začíná výrazněji projevovat mentální princip. Vzhledem k průměrnému stupni zasvěcení na Zemi, které se pohybuje kolem hodnoty 0,3 je svatý otec několikanásobně dále a můžeme jej nazývat „znovuzrozeným“ člověkem. Jeho cesta k mistrovství bude nyní velmi urychlena. Alice Baileyová udává, že zatímco prvního zasvěcení je možno dosáhnout mnohdy i po desítkách až stovkách tisíců inkarnací, to druhé člověk buduje pouze několik až několik málo desítek životů.

Dosažený stupeň zasvěcení také v zásadě potvrzuje jeho způsob vnímání světa a života i když papežský úřad nenabízí zrovna životní zkušenosti, které by byly adekvátní této úrovni vývoje.

Z esoterního hlediska je zajímavé, že Jan Pavel II. byl od roku 1978 ovlivněn na mentální úrovni samotným Mistrem Ježíšem, který od tohoto roku začal pobývat na předměstí Říma.

Toto je zřejmým důvodem pro papežovu obhajobu lidských práv a potřebu odpouštět. Mám dojem, že vše dobré, co v této oblasti udělal, pochází jako inspirace právě od Mistra. To je zřejmým důvodem pro to, že jej ctily miliony lidí i přes jeho osobní ortodoxní názory na sex a další záležitosti. Lidé milovali spíše opravdovost člověka, nikoliv pouze funkcionáře papeže.

Pokud jde o plány ohledně opětovného příchodu Krista a Mistrů moudrosti, Jan Pavel II. měl být podle informací z Hierarchie posledním papežem. Duchovní hierarchie Země měla v plánu, že svatopeterský stolec převezme v pravý čas samotný Mistr Ježíš. Informace o tom, jakým způsobem mělo předání funkce proběhnut, jestli za papežova života, nebo po smrti, však není uvolněna.

Symbolickou událostí z tohoto hlediska byl fakt „uzavření evangelia“, položeného v otevřené poloze na papežovu rakev.

Osmého dubna roku 2005 bylo v Římě poměrně větrno. Kardinálové a biskupové byli nuceni přidržovat si své rudé jarmulky, aby jim je nevzal živel.

Pohřeb papeže vrcholil. Jednoduchá rakev z masivního, leštěného dřeva spočívala na nízkém katafalku uprostřed centra dění na svatopeterském náměstí ve Vatikánu. Na rakvi, ozdobené pouze jednoduchým křesťanským křížem s písmenem „M“ spočíval velký evangeliář v těžkých červených deskách, rozevřený vstříc podmračené obloze.

Občasné záběry na rakev zobrazily také divoce poletující listy knihy, vlající ve větru tam a zpátky. Kolem poledne najednou náhlý poryv větru zvedl také přední desku evangeliáře. Těžká kniha se zavřela. Její svázaná hrana zůstala ležet přesně v podélné ose papežova posledního příbytku. Znamení kříže na vazbě zářilo zlatou barvou a jakoby symbolizovalo uzavření křesťanského evangelia právě smrtí papeže. Jakoby zaklapnutí desek této rozporuplné knihy říkalo: "Vše, co jste (církev) učinili, je dokonáno, uzavřeno a zapečetěno. Není co dodat, není co dále učinit."

V řadách církve se asi těžko najde osobnost, která by svým charismatem překonala popularitu Jana Pavla II. Je proto možné předpokládat, že tato organizace se nachází na opravdu důležitém mezníku.

Jak víme, za několik málo let se definitivně uzavře věk Ryb, který přinesl tolik utrpení, náboženské oddanosti, ale také fanatismu a intolerance. Uzavře jej přicházející věk Vodnáře. Vzdušný živel, dominující tomuto znamení dne 8. dubna 2005 jakoby definitivně uzavřel nejenom knihu evangelií na papežově rakvi, nýbrž také celý odcházející věk, jemuž dominovala náboženská horlivost, víra, ale také okouzlení a zaslepení iluzorností církevních dogmat. Jakoby pastýřská úloha církve se rozplývala ve větru coby oblaka nad chmurnou římskou oblohou onoho dne. Vítr nad papežovou rakví jakoby rozháněl chmurná oblaka okouzlení z nenaplnění očekávání, jenž byly do církví a náboženství vkládány člověkem po dobu posledních dvou tisíc let.

Nový věk již je za dveřmi. Bude to věk nikoliv náboženství a církví, nýbrž vědeckého poznávání duchovních principů a duchovního rozvoje lidstva. Dojde k mnoha významným objevům, mezi něž patří vědecký důkaz existence duše.

Jsme na prahu doby, která změní naše vnímání světa. Jenom od nás samotných bude záležet, jak budeme změny prožívat. Jestli pro nás budou tíživou noční můrou anebo radostným očekáváním věcí příštích.

-janka-


24.05.2007

Nahoru